Tel:    +86 731 52835826


Business Director:

You Hui

Tel:    18688970957


Regional Sales Contact

  Guangdong,Jiangsu,Shanghai,Zhejiang,Fujian,Guangxi and Yunnan

  Li Wensong

  Tel:    13332529337

  Beijing,Tianjin,Shandong

  Zhao Hong

  Tel:    15173218044

  Central China,Northwes China

  Zhao Yangming

  Tel:    13467420012

 • © China Singyes Solar Technologies Holdings Limited. All Rights Reserved.
 • Disclaimer | Terms of Use